top of page

Terenska istraživanja za zainteresovane građane

Zainteresovana javnost se direktno na terenu upoznala sa metodologijom hidroekoloških istraživanja. Savremenim metodama promovisala se metodologija proučavanja hidrobioloških zajednica, a posetioci su se upoznali sa bogatstvom živog sveta u vodenim ekosistemima, na primeru jezera i reke. Uz merenje osnovnih fizičko-hemijskih parametara bilo im je omogućeno i učestvovanje u prikupljanju biološkog materijala (alge i makrobeskičmenjaci). 

Terenska istraživanja za prikupljanje materija

Članovi projektnog tima prikupili su biološki materijal iz vodenih ekosistema na teritoriji Srbije (reke Stare planine – Rakitska reka, Temštica, Stanjanska reka; Gornji tok reke Raške, Trnavska reka). Bentosna zajednica ovih reka je složena i raznovrsna, dominiraju vrste prilagođene na veliku brzinu vode (litoreofilne forme), relativno nisku temperaturu i visoku koncentraciju kiseonika (stenovalentni oksifilni organizmi). Prikupljen materijal će zainteresovanim posetiocima biti
prikazan na radionicama.

bottom of page